Generalinis Sekretorius

Sukurta 2014.11.06 / Atnaujinta 2014.11.13 08:55

2014 m. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja penkerių metų kadencijai Generaliniu sekretoriumi išrinko Thorbjørn Jagland. Sekretorius atsako už Europos Tarybos veiklos strateginį planavimą bei biudžeto vykdymą ir vadovauja kasdieniam Organizacijos ir Sekretoriato darbui.

Kiekvienais metais Ministrų Komitetas tvirtina Tarpvyriausybinę veiklos programą, kurią parengia Generalinis sekretorius remdamasis Organizacijos veiklos prioritetais. Generalinis sekretorius atsako už šios programos įgyvendinimą. Šioje veikloje jam talkina Sekretoriatas. Tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programas pirmiausia koordinuoja atitinkamų Organizacijos veiklos sričių direktoratai.

Strateginis veiklos planas

Generalinis sekretorius apibrėžė Europos Tarybos prioritetus ir strategijas siekiant sukurti naują vieningą Europą, paremtą demokratija, žmogaus teisėmis ir įstatymo viršenybe, ir sutikti iššūkius kuriant taikią ir stabilią Europą. Siekiant šių tikslų išskiriami šie pagrindiniai prioritetai:

 • darbas su valstybėmis narėmis apibrėžiant Tarybos vaidmenį ir atsakomybės sritis bei suteikiant jai aiškius įgaliojimus;
 • demokratijos normų stiprinimas ir užtikrinimas, kad valstybės tų normų laikosi;
 • saugumas ir nusikalstamumas valstybėse narėse, visų pirma: korupcija, pinigų plovimas, elektroniniai nusikaltimai, prekyba žmonėmis ir narkotikais;
 • konkrečios programos, skirtos žmogaus teisių, demokratijos, pabėgėlių, socialinės sanglaudos, kultūros ir aplinkos klausimams;
 • naujos kovos prieš tarptautinį terorizmą iniciatyvos;
 • kampanija prieš kankinimą ir žeminantį elgesį;
 • veiksmai kovai prieš rasizmą, antisemitizmą ir islamofobiją;
 • teisingo ir vienodo elgesio užtikrinimas nepriklausomai nuo rasės, tautybės, religinių ir politinių įsitikinimų;
 • teisingo ir vienodo elgesio su visomis valstybėmis užtikrinimas, nepriklausomai nuo jų dydžio, turto ir geografinės padėties;
 • veiksmingesnių santykių su Europos Sąjunga, Jungtinėmis Tautomis, ESBO ir regioninėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis formavimas;
 • veiklos, skirtos Europos Tarybos veiksmingumui ir matomumui gerinti, rezultatų vertinimas

Naujienlaiškio prenumerata