Parlamentinė Asamblėja

Sukurta 2014.11.06 / Atnaujinta 2014.11.13 08:54

Parlamentinė Asamblėja yra viena iš dviejų pagrindinių Europos Tarybos statutinių institucijų, kuri atstovauja savo valstybių narių pagrindinių politinių jėgų interesams. Asamblėja - tai varomoji jėga, kurios dėka europinis bendradarbiavimas apima visas demokratines Europos valstybes.

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja buvo pirmoji Europos asamblėja mūsų kontinento istorijoje. Ji yra plačiausiai atstovaujama asamblėja Europoje, nes turi delegatus iš 47 nacionalinių parlamentų.

Asamblėja savarankiškai sudaro savo darbotvarkę. Ji nagrinėja įvairias aktualias ir svarbias šiuolaikinės visuomenės problemas ir tarptautinės politikos klausimus.

Asamblėjos darbo rezultatai turi didelę reikšmę Ministrų Komiteto veiklai ir tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui. Be to, Asamblėjos nariai perduoda visą informaciją savo šalių parlamentams ir taip daro įtaką savo vyriausybėms.

Istoriniai devyniasdešimtųjų įvykiai Vidurio ir Rytų Europos šalyse iškėlė Asamblėjai unikalų uždavinį - remti šių šalių siekį integruotis į Europos demokratijos šeimą ir padėti vystyti nuoširdų visų Europos valstybių parlamentarų bendradarbiavimą. Tuo būdu Asamblėja įneša savo indėlį į didesnės, vieningos Europos kūrimą.

1989 m. Parlamentinė Asamblėja įkūrė specialaus svečio statusą, kurio dėka delegatai iš pliuralistinę demokratiją kuriančių Vidurio ir Rytų Europos šalių, nesančių Europos Tarybos narėmis, parlamentų turėjo galimybę dalyvauti Asamblėjos plenarinėse sesijose ir jos komitetų posėdžiuose. Šie kontaktai ir mainai padėjo stiprinti demokratizavimo procesą šiose šalyse bei sudarė galimybę joms greičiau tapti Europos Tarybos narėmis.

Struktūra ir organizacija: demokratinių Europos valstybių veiklos atspindys

Parlamentinę Asamblėją sudaro 318 narių ir 318 jų pavaduotojų, kuriuos nacionaliniai parlamentai renka arba skiria iš savo narių. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus kiekviena šalis turi nuo 2 iki 18 atstovų. Nacionalinės delegacijos į Asamblėją yra sudaromos taip, kad proporcingai atstovautų visas nacionalinio parlamento politines partijas ir grupes.

Asamblėjoje yra penkios politinės grupės. Tai Socialistų (SOC), Europos liaudies partijos (EPP/CD), Europos demokratų (EDG), Liberalų, demokratų ir reformatorių (LDR) ir Jungtinė Europos kairiųjų jėgų (UEL) grupės. Kai kurie Asamblėjos nariai nepriklauso jokiai politinei grupei.

Kasmet Europos Rūmuose, Strasbūre, vyksta keturios Asamblėjos sesijos, kurios trunka po vieną savaitę. Posėdžiai yra vieši.

Asamblėjos nariai iš savo narių renka pirmininką, tradiciškai trims vienerių metų kadencijoms. Pirmininkas, jo pavaduotojai (dabar jų yra 20), penkių politinių grupių vadovai ir dešimties komitetų vadovai sudaro Asamblėjos Biurą.

Be to, Asamblėja renka Europos Tarybos Generalinį sekretorių, jo pavaduotoją, Asamblėjos sekretorių, Europos žmogaus teisių teismo teisėjus ir Europos žmogaus teisių komisarą.

Asamblėjos darbui medžiagą rengia specialūs komitetai, kurie kuruoja šias veiklos sritys: politiką, teisės ir žmogaus teisių klausimus, socialinius klausimus, sveikatos apsaugą ir šeimos klausimus; kultūrą, mokslą ir švietimą; aplinkos apsaugą ir žemės ūkį, vietų ir regionų savivaldą, ekonomiką ir vystymąsi, migraciją, pabėgėlius ir demografiją; lygias moterų ir vyrų galimybes; reglamento ir imunitetų, valstybių narių prsiimtų įsipareigojimų vykdymą.

Europos ir pasaulio įvykių aptarimas

Kiekvienos sesijos darbotvarkėje numatomos diskusijos apie aktualiausius Europos ir pasaulio įvykius ir ypač problemas, kurių sprendimui reikia bendrų visos Europos veiksmų. Asamblėjoje dalyvauja ir įvairių tarptautinių organizacijų atstovai.

Nevyriausybinės organizacijos dalyvauja stebėtojų teisėmis kai kurių komitetų veikloje ir padeda organizuoti svarbius Asamblėjos renginius.

Iniciatyvos ir konkretūs rezultatai

Nuo 1989 m. Asamblėja dalyvauja sureguliuojant Europoje kylančias krizes. Neretai politines diskusijas iššaukia kelionių ir misijų į ,,karštus taškus" rezultatai ir ilgalaikiai dialogai su atitinkamomis valstybėmis, kuriose tie konfliktai kyla. Tokiu būdu ši Asamblėjos veikla didina Europos Tarybos politinį vaidmenį.

Ministrų Komitetas, nacionalinės vyriausybės, parlamentai, politinės partijos ir kitos visuomenės institucijos vadovaujasi Asamblėjos patvirtintais dokumentais. Asamblėja buvo daugelio tarptautinių sutarčių, žinomų kaip Europos konvencijos, kitų teisinių dokumentų, sudarančių europietiškos teisinės sistemos pagrindus, iniciatorė.

Geriausiai yra žinoma 1950 m. pasirašyta Europos žmogaus teisių konvencija (žr. skyrių ,,Žmogaus teisės"). Asamblėja konsultuojasi su Ministrų Komitetu dėl visų konvencijų projektų iki pat jų priėmimo momento.

Be to, Asamblėja organizuoja konferencijas, simpoziumus ir parlamentinius svarstymus tokiomis reikšmingomis temomis, kaip antai: smurtas, netolerancija, aplinka, imigracija, narkomanija, bioetika, žiniasklaida. Šie renginiai vyksta parlamentarų ir specialistų dialogo forma.

Parlamentinės partnerystės kūrimas

Vadovaudamasi Asamblėjos biuro sprendimais, Asamblėja palaiko ryšius su savo narių ir valstybių, nesančių narėmis, nacionaliniais parlamentais, tarptautinėmis parlamentinėmis asamblėjomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Santykiai su nacionaliniais parlamentais yra numatyti narystės, specialaus svečio ar stebėtojo statuso nuostatomis. Be to, Asamblėja palaiko ryšius su kitomis tarptautinėmis parlamentinėmis asamblėjomis, tokiomis kaip Europos Parlamentas, Europos Sąjunga, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos Parlamentinė Asamblėja, Interparlamentinė Sąjunga, Beneliuksas, Šiaurės šalių taryba, Juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo parlamentinė asamblėja.

Koks skirtumas?

Parlamentinę Asamblėją sudaro visų 47 valstybių, Europos Tarybos narių, atstovai, kuriuos renka arba skiria nacionaliniai parlamentai.

Europos Parlamentą sudaro visuotiniu tiesioginiu balsavimu išrinkti atstovai iš 27 valstybių, Europos Sąjungos narių.

Stebėtojo statusas

Parlamentinėje Asamblėjoje stebėtojo statusą turi Izraelio, Kanados ir Meksikos parlamentarai.

Naujienlaiškio prenumerata