Europos vietos ir regionų valdžių kongresas

Sukurta 2014.11.06 / Atnaujinta 2014.11.06 11:58

1957 m. Taryba žengė pirmuosius žingsnius vietų valdžių atstovavimui užtikrinti. Per 50 metų jos veiklos teritorija išsiplėtė nuo Islandijos iki Rusijos ir nuo Norvegijos iki Balkanų.

1994 m. vietoj buvusios Europos vietų ir regionų valdžių nuolatinės konferencijos Europos Taryba įkūrė Europos vietų ir regionų valdžių kongresą (CLRAE) kaip patariamąją instituciją. Jo veikla vykdoma vadovaujantis Europos Tarybos Ministrų Komiteto Statutine rezoliucija (2000)1.

Kongreso vaidmuo

Kongresas:

 • yra Europos regionų ir savivaldybių interesų reiškėjas Europos Taryboje;
 • tai forumas, kuriame išrinkti vietų ir regionų valdžių atstovai gali aptarti bendras problemas, keistis patyrimu ir reikšti vyriausybėms savo nuomonę;
 • teikia Europos Tarybos Ministrų Komitetui ir Parlamentinei Asamblėjai rekomendacijas visais vietų ir regionų politikos klausimais;
 • glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis vietų ir regionų valdžioms;
 • organizuoja konferencijas ir svarstymus vietos ir regiono lygiu pritraukdamas plačiąją visuomenę, kurios dalyvavimas yra būtinas veiksmingai demokratijai užtikrinti;
 • reguliariai rengia ataskaitas apie vietų ir regionų demokratijos padėtį kiekvienoje valstybėje, Tarybos narėje;
 • prižiūri, kaip įgyvendinama Europos vietų savivaldos chartija;
 • padeda naujoms valstybėms narėms praktiškai įgyvendinti efektyvią vietų ir regionų savivaldą.

Dveji kongreso rūmai

Kongresas turi dvejus rūmus: Vietų valdžių rūmus ir Regionų valdžių rūmus. Dviejų rūmų asamblėją sudaro 318 tikrųjų narių ir 318 pavaduotojų. Kiekvienas iš jų yra išrinktas valstybėse, Europos Tarybos narėse, ir yra esančių daugiau kaip 200 tūkst. vietų ir regionų valdžių atstovas. Kongreso pirmininkas renkamas paeiliui iš kiekvienų rūmų narių dviems eilinėms sesijoms.

Nuolatinis komitetas yra sudarytas iš visų valstybių narių delegacijų atstovų, kurie susitinka su įvairiais komitetais rudens ir pavasario sesijų metu.

Kongreso darbą atlieka keturi komitetai:

 • Institucinis komitetas, kurio pagrindinis uždavinys yra rengti ataskaitas apie vietų ir regionų demokratijos Europoje pažangą, ir jam padeda Nepriklausomų ekspertų komitetas;
 • Kultūros ir švietimo komitetas, atsakingas už žiniasklaidą, jaunimo, sporto ir komunikacijos klausimus;
 • Darnaus vystymo komitetas, skirtas aplinkosaugos problemoms, teritoriniam bei miestų planavimui;
 • Socialinės sanglaudos komitetas, kuris užsiima klausimais, susijusiais su užimtumu, pilietiniu ugdymu, migracija, tarpnacionaliniais santykiais, moterų ir vyrų lygybe ir solidarumu.

Be to, Regionų rūmai turi Darbo grupę regionams su įstatymų leidžiamąja valdžia.

Kongreso sekretoriato vadovas vadovauja keturiasdešimčiai Kongreso sekretoriato darbuotojų. Be to, jis yra atsakingas už biudžeto vykdymą.

Praktinė pagalba

Vietų ir regionų valdžių kadrų mokymo organizacijų Europos tinklas (ENTO)

Tinklas teikia kvalifikuotą pagalbą ir organizuoja mokymus Rytų ir Vidurio Europos valstybėms, kuriose trūksta valdymo patirties ir techninių įgūdžių. ENTO skatina įvairių vietų ir regionų valdžių mokymo centrų bendradarbiavimą, padeda nacionalinėms organizacijoms užmegzti ryšius su jų partneriais kitose šalyse.

Yra speciali paramos programa Vidurio ir Rytų Europos vietų ir regionų demokratijai stiprinti. Šios programos prioritetas - pagalba rengiant vietų įstatymų projektus. Pagal šią programą organizuojami mokymai ir ekspertų konsultacijos vietų įstaigų reformų klausimais. Taip pat rengiami seminarai, mokomieji vizitai ir kursai sveikatos apsaugos miestuose, nepriklausomo biudžeto formavimo ir vietos valdžios finansavimo klausimais. 

Vietų demokratijos agentūros (LDA)

LDA buvo įsteigtos 1993 m. kaip taikaus padėties sureguliavimo proceso buvusioje Jugoslavijoje dalis. Jų funkcionavimas paremtas partnerystės ryšiais tarp buvusios Jugoslavijos regiono ir kitų Europos regionų ir vietų valdžių institucijų. Jos padeda palaikyti pagarbą žmogui ir demokratijai,  bendradarbiavimą abipus sienos, tarkultūrinį dialogą ir vietos bendruomenės pažangą.

Dalyvavimas Stabilumo pakte Pietryčių Europai

Kongresas vaidina aktyvų vaidmenį projektuose siekiant stiprinti vietų demokratiją ir pasienio bendradarbiavimą Pietryčių Europoje. Tuo tikslu buvo įsteigta Pietryčių Europos vietų ir regionų atstovų darbo grupė, kuri toliau tęs Stabilumo pakto veiklą.

Ji remia:

 • kasmetinio Pietryčių Europos miestų ir regionų forumo organizavimą;
 • Pietryčių Europos vietų valdžių nacionalinių asociacijų (NALAS) tinklo vystymą;
 • Pietryčių Europos savivaldybių ir regionų partnerystės interaktyvios duomenų bazės sudarymą;
 • politikos dėl bendradarbiavimo abipus sienos tarp Pietryčių Europos vietų ir regionų valdžių suformulavimą.

Aiškios teisinės gairės ir politika

Europos vietos savivaldos chartijoje (1985 m.) nurodyta, kad veiksminga vietų valdžia yra svarbi demokratijos dalis. Chartija atlieka modelio vaidmenį vykdant teisines reformas naujose demokratinėse valstybėse. Kai kurios valstybės jau įtraukė Chartijos principus į savo konstitucijas.

Europos konvencijoje dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų (1980 m.) ir jos pirmame ir antrame papildomuose protokoluose pripažįstama skirtingose valstybėse esančių vietų ir regionų valdžios institucijų teisė bendradarbiauti vystant municipalines tarnybas ir aplinkos apsaugos srityje.

Europos konvencijoje dėl užsieniečių dalyvavimo vietos bendruomenės visuomeniniame gyvenime (1992 m.) įtvirtinamas principas, kad nuolatos kitoje valstybėje gyvenantiems užsienio piliečiams palaipsniui turi būti suteikiamos politinės ir pilietinės teisės, tarp jų ir teisė balsuoti.

Europos regionų, arba mažumų, kalbų chartijos (1992 m.) tikslas yra išsaugoti regionines ir mažumų kalbas kaip unikalią Europos kultūros paveldo sudėtinę dalį. Konvencijoje numatomas šių kalbų vartojimas teisėje, švietime, visuomeniniame, kultūriniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime bei žiniasklaidoje.

Europos kraštovaizdžio konvencijoje (2000 m.) išdėstyti reikalavimai dėl valstybės institucijų naudojamų priemonių ir politikos formuojant Europos kraštovaizdžio apsaugos, valdymo ir planavimo politiką vietos, regiono, valstybės ar tarptautiniu lygiu.

Europos miestų chartijoje (1992 m.) apibrėžiamos piliečių teisės Europos miestuose. Tai praktinis vadovas, skirtas geram miestų administravimui, apimant aprūpinimo būstu, miestų statybos, transporto, komunalinio ūkio, sporto ir laisvalaikio, taršos ir saugumo gatvėse klausimams.

Chartijoje dėl jaunimo dalyvavimo vietų ir regionų gyvenime (1992 m.) numatytos gairės, kurios turėtų skatinti jaunimą dalyvauti priimant juos liečiančius sprendimus, aktyviai prisidėti prie socialinių permainų, vykstančių kaimynystėje vietos ar regiono lygiu. 2003 m. buvo priimta pataisyta Europos chartija dėl jaunimo dalyvavimo.

Dabartiniai projektai

Šiuo metu Europos Tarybos Ministrų Komitetas svarsto keletą kitų tekstų:

 • Kalnuotų regionų chartijos, kurioje išdėstomos gairės suderinti kalnų regionų vystymą ir konservavimą, projektą;
 • Europos regionų savivaldos chartijos, papildančios Europos vietos savivaldos chartiją, projektą;  
 • Piliečių teisių ir pareigų chartijos projektą.

Valstybės narės ir jų atstovai

Airija (4), Albanija (4), Andora (2), Armėnija (4), Austrija (6), Azerbaidžanas (6), Belgija (7), Bosnija ir Hercegovina (5), Bulgarija (6),  Čekija (7), Danija (5), Estija (3), Graikija (7), Gruzija (5), Islandija (3), Ispanija (12), Italija (18), Juodkalnija (3), buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija (3), Jungtinė Karalystė (18), Kipras (3), Kroatija (5), Latvija (3), Lenkija (12), Lichtenšteinas (2), Lietuva (4), Liuksemburgas (3), Malta (3), Moldova (5), Monakas (2), Norvegija (5), Olandija (7), Portugalija (7), Prancūzija (18), Rumunija (10), Rusija (18), San Marinas (2), Serbija (7), Slovakija (5), Slovėnija (3), Suomija (5), Švedija (6), Šveicarija (6), Turkija (12), Ukraina (12), Vengrija (7), Vokietija (18).

Naujienlaiškio prenumerata