Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų konferencija

Sukurta 2014.11.06 / Atnaujinta 2014.11.06 12:11

Europos Tarybai yra labai naudinga bendradarbiauti ir palaikyti kontaktus su NVO, kurios atstovauja dinamiškiems visuomenės elementams. Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria Organizacija, yra NVO ir pilietinės visuomenės naujose valstybėse narėse ugdymas ir dalyvaujamosios demokratijos vystymas visoje Europoje. NVO kaip partneriai dalyvauja Europos Tarybos bendradarbiavimo programose, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas demokratinėms reformoms.

Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų konferencija

Europos Tarybos Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (TNVO) konferenciją sudaro Europos Taryboje dalyvio statusą turinčios tarptautinės NVO. Šio statuso dėka Europos Taryba įtraukia TNVO į tarpvyriausybinę veiklą bei skatina parlamentarų ir vietų ir regionų valdžių dialogą su asociacijomis sprendžiant svarbesnius socialinius klausimus.

Konsultanto ir dalyvio statusas

TNVO gali įgyti Tarybos konsultanto statusą nuo 1952 metų. Pripažindama tarptautinių NVO reikšmę formuojant Europos Tarybos politiką, 2003 m. lapkrityje Europos Taryba šį statusą pakeitė į dalyvio statusą (Ministrų Komiteto Rezoliucija (2003)8). Siekiančios gauti šį statusą TNVO turi ypač pasižymėti savo srityje; jos turi pritarti Tarybos siekiams Europoje ir aktyviai įsijungti į jos veiklą. Šiandien šį statusą turi apie 370 TNVO. Jos sudaro Europos Tarybos TNVO konferenciją. Konferencija renkasi du kartus per metus ir numato pagrindines veiklos kryptis.

Ryšių komitetas

Reguliarūs Konferencijos renkamo Ryšių komiteto susitikimai skatina nuolatinį Europos Tarybos ir TNVO dialogą ir bendradarbiavimą. Komitetas palaiko glaudžius kontaktus su Tarybos politinėmis institucijomis - Ministrų Komitetu, Parlamentine Asamblėja, Vietų ir regionų valdžių kongresu, Žmogaus teisių komisaru.

Kiti komitetai

Dalyvio statusą turinčios TNVO yra susiskirstę pagal veiklos sritis į tris komitetus : Žmogaus teisių; Švietimo ir kultūros; Demokratijos, Socialinės sanglaudos ir Pasauliniai iššūkiai. Komitetai palaiko reguliarų dialogą su Europos Tarybos atstovais, iš pirmų lūpų gaudamos informaciją apie Tarybos veiklą ir padėdamos ją pritaikyti savo organizacijų veikloje.

Įvairios bendradarbiavimo formos

Bendradarbiavimas su TNVO vyksta daugeliu formų: nuo eilinių konsultacijų iki konkrečių projektų vykdymo. TNVO ekspertai gali dalyvauti įvairiuose projektuose kaip konsultantai; jie teikia pagalbą tarpvyriausybiniams komitetams, rengia pastabas Generaliniam sekretoriui, daro raštu arba žodžiu pareiškimus Parlamentinės Asamblėjos bei Vietų ir regionų valdžių kongreso komitetams, pasisako Europos Tarybos organizuotuose seminaruose ir kituose susitikimuose. TNVO naudojasi dalyvio statusu ir savo šalininkams teikia informaciją apie Europos Tarybos tikslus ir veiklą.

Naujienlaiškio prenumerata